Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Het Go! Atheneum Aalst is een school pal in het centrum van de stad, met een brede waaier aan studierichtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs.
Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na met veel aandacht voor vorming en opvoeding.
Al onze leerlingen zich ten volle laten ontplooien waarbij we de talenten van de individuele leerling centraal stellen, dat is onze doelstelling.
De voortdurende en welgemeende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden maakt van onze campus een actieve en dynamische plaats waar het goed leren en leven is.

Kerngedachten van het Pedagogisch project van het GO! Die we in onze doelstellingen terugvinden  

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Onze visie op onderwijs

Sedert haar ontstaan is het Atheneum van Aalst altijd een school geweest waar uitsluitend algemeen vormend onderwijs gegeven werd. Het Atheneum heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsonderwijs.

Het Go! Atheneum streeft er dan ook naar dat de leerlingen dankzij haar onderwijs en haar begeleiding sterke, flexibele en leergierige persoonlijkheden worden die in staat zijn goede resultaten te behalen in het hoger onderwijs of het op een andere manier te maken in het leven.
Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden en talenten alle kansen om succesvol te zijn.

Het Go! Atheneum legt de nadruk op het vormen van verantwoordelijke burgers door de leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Op die manier ontdekken ze hun sterktes en zwaktes, hun talenten en beperkingen.
Goede zelfkennis is nodig  om met de nodige dosis zelfvertrouwen en relativeringsvermogen in het leven te staan. We voeren een innovatief beleid, we volgen het onderwijskundig en maatschappelijk debat op de voet. We vertalen de innovaties kritisch naar onze praktijk zonder de traditie uit het oog te verliezen.

Op het Go! Atheneum is elke leerling een VIP. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Het Go! Atheneum houdt daarom rekening met de diversiteit van haar instroom en houdt via een geïndividualiseerde leerbegeleiding rekening met verschillen in startpositie en aanleg die zij waarneemt bij haar leerlingen.
Jongeren die het tijdens hun schoolloopbaan moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, terwijl onze sterkere leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd.

We brengen de leerlingen respect en waardering voor elkaar en voor algemeen geldende normen in de maatschappij bij. We hanteren ook op school goede afspraken en duidelijke regels.

We hechten zeer veel belang aan een aangenaam schoolklimaat. We willen voor iedereen een warme en veilige leer- en leefomgeving.

We besteden ook veel aandacht aan het gezondheids- en sportbeleid op school.
Onze school wil bij de leerlingen een gezonde leefstijl stimuleren door aandacht te schenken aan lichamelijke, psychische en sociale gezondheid (lichaamsbewustzijn, pesten, roken, voeding, beweging, milieu…).

We zorgen voor een correcte en een volledige informatieverstrekking aan alle deelnemers in het schoolgebeuren (website, Smartschool, skore, e-mail, briefwisseling).

Onze school voert een participatief beleid: schoolraad, leerkrachten, leerlingen, ouders werken mee aan het uitschrijven en realiseren van het schoolbeleid. De leerlingenparticipatie via de leerlingenraad kent een jarenlange traditie.

Het Go! Atheneum wil geen eiland vormen in de maatschappij, maar zoekt naar goede samenwerking met de lokale gemeenschap: LOP, gemeentelijke sportdienst, United Humans, opvoedingswinkel, huis van het Nederlands…

Het Go! Atheneum Aalst heeft aandacht voor en peilt naar tevredenheid van leerlingen, hun ouders en het hele schoolteam.

Het enthousiaste, gemotiveerde en goed opgeleid schoolteam past deze visie op ons onderwijs en opvoeding dagelijks toe.

 U bent hier steeds welkom voor meer informatie.

 

Marie-Paule Haegeman

Directeur GO! Atheneum

Nancy Renier

Coördinator GO! Atheneum Aalst

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be